Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti


 

Föreskrifter om katastrofskadeskydd
 

Sametinget biföll/godtog den 26-28 maj 2015 motionen (förslaget)

att             rennäringsnämnden omarbetar riktlinjerna för ansökan om katastrofskadeskydd till föreskrifter,

att             styrelsen redovisar för plenum vad föreskrifterna kommer att innehålla, och
att             styrelsen därefter, efter beslut av plenum, fastställer föreskrifterna.

För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
Sametingsledamot
motion 460 den 1 oktober 2014

Bakgrund

Riktlinjer för ansökan om katastrofskadeskydd

Samebyar kan hos Sametinget ansöka om bidrag till kostnader för utfodring som uppstått på grund av synnerligen svåra betesförhållanden. Bidrag lämnas med högst hälften av verifierade kostnader för foder, ensilage eller lav. Betesförhållandena ska bedömas medföra ett utfodringsbehov om minst 60 dagar. (Samebyn blir dock inte återbetalningsskyldig om det visar sig att utfodringsbehovet inte kommer upp i 60 dagar.) Bidrag kan också lämnas för lastbilstransport av foder till upplagsplats samt lossning (F-skattsedel gäller). Bidrag lämnas i efterskott med högst hälften av verifierade kostnader, inklusive lastbilstransport av fodret. Innan Sametinget fattar beslut ska betesundersökningar genomföras av särskild fältpersonal. Utfodringar som normalt förekommer i en sameby ersätts inte. Bidrag lämnas inte för utfodring efter 30 april.

Ansökan ska undertecknas av samebyns firmatecknare. Efter att ansökan inkommit utförs betesundersökningar av Sametingets utsedda betesundersökningsgrupp. Betesgruppens samlade bedömning utgör tillsammans med samebyns ansökan underlag för Sametingets beslut om bidrag. Ansökan ska innehålla:

  • om ansökan gäller hela eller delar av samebyn
  • antal renar som ska utfodras
  • redogörelse för väder, betesförhållanden och renskötseln i samebyn
  • karta över betesområdena med beskrivning
  • om beredskap finns för försvårade betesförhållanden
  • om reservbete finns
  • redovisning om var samebyns renar betat och om renar transporterats till nya områden
  • påverkande faktorer som försvårar användandet av renbete
  • hur man säkrar vattentillgång vid utfodring av renar samt
  • hur man värnar om renarnas bästa vid utfodring.

Om ansökan inte är fullständig kommer Sametinget att begära in kompletterande uppgifter. Om betesproblem råder i flera samebyar kan Sametinget behöva att avvakta resultaten innan beslut kan tas till alla inkomna ansökningar. När ansökan kommit in kontaktar Sametinget samebyn för att bestämma tid för betessyn.

Vid rekvisition av medel skall en särskild blankett användas. Uppgifter om sameby, totala utfodringskostnader, rekvirerat belopp, utfodrande vintergrupp, renägare eller fakturamottagare, antal utfodrade renar, rekvisitionsperiod, utfodringsplats (i hage eller fritt samt plats), antal inköpta kilo samt utfodring de 3 senaste åren ska lämnas.

Samebyns firmatecknare ska försäkra att de uppgifter som lämnas är fullständiga och riktiga och att alla handlingar som uppvisas/skickas in stämmer överens med originalen.

Konsekvensutredning och fastställande av föreskrifter

Sametingets kanslichef har den 1 februari 2008 fastställt riktlinjer för rennäringens katastrofskadeskydd. Av riktlinjerna framgår att tidigare riktlinjer har framtagits 1998 av Jordbruksverket och att dessa har reviderats av Sametinget. Sametinget har i riktlinjerna utlovat utforma systemet för katastrofskadeskydd tillsammans med företrädare för rennäringen.

Sametinget ska, enligt förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget 4 §, se till att myndighetens föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag. Vidare beslutar styrelsen, enligt 8 §, om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.

Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska myndigheten, enligt förordning 2007:1244, så tidigt som möjligt bl.a. ge näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. En konsekvensutredning ska bl.a. innehålla en beskrivning av vad man vill uppnå och uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför.

Motiv

Sametinget har inte fastställt vägledande dokument om rennäringens katastrofskadeskydd på det sätt regeringens instruktioner föreskriver.

Riktlinjerna bör omarbetas till föreskrifter. I tillägg till det som framgår av riktlinjerna bör bl.a. följande beaktas vid en sådan omarbetning:

Enligt rennäringslagens 1 § får medlem i sameby använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Sameby får för medlemmarnas gemensamma behov använda byns betesområde för renbete, men det är renägaren som har ansvar att enligt djurskyddslagens (1988:534) 3 § tillse att renarna har tillräckligt med foder. Utfodring på grund av synnerligen svåra betesförhållanden ombesörjs av renägaren. Ansvaret för utfodringen, bidragsansökan och -redovisning får inte läggas på samebyn.

Bidrag till sådan utfodring ska därför sökas och redovisas av och lämnas till renägaren. Sameby ska dock ha möjlighet att samordna och sammanställa sådana ansökningar och redovisningar och bör efter anmodan kunna styrka lämnade uppgifter genom att förete handlingar om utfodringen eller om annat som har samband med denna. (Jfr. STFS 2007:5 Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, 3 och 16 §§).

Utfodringar som normalt förekommer i en sameby ersätts inte. Det är dock vanligt att renägare utfodrar renar när de är inhägnade vid skiljning, slakt och transport och tillskottsutfodrar när betesförhållanden är svåra under kortare tider. Det innebär att renägare kan ha förberett sådan korttidsutfordring med foderinköp m.m., men nödgas påbörja en längre tids utfodring p.g.a. synnerligen svåra betesförhållanden. Det bör i ansökan och redovisningen framgå när och hur sådana korttidsutfordringar förberetts och genomförts.