Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Kontinuerlig revision i Sametinget

2022-10-27, motion 590

 

Motivering 

De flesta folkvalda organ har någon form av återkommande revision av sin verksamhet. Detta genomförs inte för Sametingets folkvalda del.
En revision behövs som kontrollinstrument för att stärka och utveckla ett transparent och demokratiskt arbetssätt. 
Med en kontinuerlig och oberoende extern granskning av Sametingets folkvalda organs verksamhet skapar vi en större trovärdighet för Sametinget och stärker det politiska arbetet på alla nivåer. Det bidrar till ett effektivt och strukturerat arbetssätt.
Revisionen ska utföras av tre personer tillsatta av Sametingets plenum som leds av en extern revisor. Granskningen ska utföras enligt god revisionssed och fokusera på uppföljning av det politiska arbetet.

Yrkande

  • att återkommande genomföra en oberoende revision enligt god revisionssed av Sametingets folkvalda verksamhet med fokus på hur Sametingets plenums samt dess underliggande politiskt tillsatta organs arbete och förvaltning kan utvecklas och effektiviseras. Revisionen ska ledas av en extern godkänd revisor och därtill bestå av två ledamöter med ersättare från oppositionen och en ledamot med ersättare från majoritetsgruppen, valda av plenum
  • att en oberoende revision enligt god revisionssed av Sametingets folkvalda verksamhet ska genomföras årligen.


För sametingspartiet Guovssonásti
Lars Miguel Utsi
Marita Stinnerbom