Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Mark- och miljödomstolarnas sammansättning

Motion (förslag)

- att Sametinget ska verka för en lagändring som innebär att lydelsen i 2 kap. 2 § 2 st. i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ändras så att även en särskild ledamot med erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Sametingets verksamhetsområde omfattas av lagen

- att hos regeringen påpeka behovet av att sammansättningen av lagfarna domare, tekniska råd och andra särskilda ledamöter vid mark- och miljödomstolarna vid Umeå resp. Östersunds tingsrätter kompletteras med särskilt förordnade ledamöter som är införstådda med hur tillståndspliktiga verksamheter påverkar rennäringens markanvändning

För sametingspartiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom
ledamot i Sametinget
motion 488 den 22 maj 2016Mark- och miljödomstolarnas sammansättning

Enligt lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar skall utöver lagfarna domare och tekniska råd också s.k särskilda ledamöter döma.

Dessa särskilda ledamöter skall ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller lantmäteriets verksamhetsområde, av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av vatten- och avloppsfrågor.

Mot bakgrund av det förhållandevis stora antalet tillståndsprövningar av s.k miljöfarlig verksamhet som prövas av domstolarna och som rör rennäringen bör en särskild ledamot av Mark- och miljödomstolarna i Umeå och Östersund ha erfarenhet av renskötsel och dess markanvändning.

I Norge har man redan infört sakkunniga när det gäller ersättningar och intrångsfrågor gällande rennäring. I Sverige ska samebyarna själva åberopa sakkunniga i specifika frågor vilket gör att sakkunnige kan uppfattas partisk och att kostnader tillfaller samebyarna.

Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som förordnar de särskilda ledamöterna i mark- och miljödomstol.