Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sametinget ska verka för att alla ska ha möjlighet att bedriva sitt demokratiska politiska arbete på lika villkor

Motion 517, 2017-03-19
Yrkande

  • att Sametinget som folkvalt organ säkerställer att ledamöterna ska kunna bedriva politiskt arbete på samma villkor, och
  • att uppdra till Sametinget att ta fram förslag för att lösa problematiken enligt motionärernas intentioner.


Sametingets plenum alterneras mellan olika orter i Sápmi vid varje plenumstillfälle. Ledamöterna med småbarn har tidigare fått fri barntillsyn för att kunna bedriva sitt demokratiska och politiska arbete.

I år har förutsättningarna förändrats. Barntillsynen ska förmånsbeskattas med 50 procent vilket innebär att den lön som utbetalas till den som utför barntillsyn, resor och boende beskattas. Ledamöterna har idag ett dagsarvode på 1650 kr och traktamente för att täcka inkomstbortfall och få ett arvode för det politiska arbetet. Resor och boende bekostas av Sametinget. Ledamoten får i det här läget betala för att få bedriva politiskt arbete.

Den föräldern som inte har en partner som har arbete på samma bostadsort som familjen bor på och ett arbete som är anpassat till förskolans verksamhet får bekosta sitt politiska arbete genom att betala förmånsskatt.

Kommer det här att bidra till att ungdomar söker sig till samepolitik om de inte lever ett liv anpassat efter svenska normer?

Sametinget är ett folkvalt organ och ska likställa att alla samer ska kunna bedriva politik även om hen är ensamstående, renskötare eller har partnern med arbete på annan ort. Det är inte självklart att alla har en aahka eller aajja som kan eller har möjlighet att ta ledigt från sina arbeten om de förvärvsarbetar, arbetar inom renskötseln eller andra naturnäringar.

För sametingspartiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom, partiledare

Anne-Madeleine Kuhmunen, ledamot i Sametinget