Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Regelverk för prövning av Sametingets beslut

2022-10-27, motion 592


Motivering

I 13 kap. Kommunallagen (2017:725) finns det särskilt angivet om laglighetsprövning, bl.a. vem som får överklaga, vilka beslut som får överklagas, hur de ska överklagas, tiden för överklagande, grunder för upphävande av besluten och hur man ska gå tillväga om ett verkställd beslut upphävs genom överklagan.

De beslut som får överklagas enligt kommunallagen (13 kap. 2 §) är bl.a. beslut i fullmäktige, förbundsstyrelse, nämnder och överklagandena ska ges in till förvaltningsrätten.

I 2 kap. 7 § Sametingslagen (1992:1433) anges

  • 7 § Sametinget samt dess styrelses och nämnders beslut får överklagas endast om det finns särskilda föreskrifter om det.

Sametinget har däremot inte skrivningar motsvarande 13 kap. kommunallagen. Trots att Sametingslagen bl.a. anger att 

  • ”En ledamot i Sametinget får inte delta i handläggningen av ärenden som rör ledamoten personligen eller ledamotens make, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående.” (2 kap. 6 §)

och att i förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget anges att 

  • ”Kanslichefen ska under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik och företräda myndigheten som arbetsgivare.” (13 §)

har tidigare överklaganden mot Sametingsbeslut på grund av jävssituation samt mot beslut om anställning som tagits av annan än kanslichefen utan delegation inte behandlats på grund av att Sametinget saknar särskilda föreskrifter om vilka beslut som får överklagas.

Sametinget måste snarast etablera regelverk motsvarande 13 kap. Kommunallagen (2017:725) för att möjliggöra att Sametingslagen och Sametingets övriga regelverk kan prövas. 

En möjlighet att överklaga beslut behövs för att korrigera eventuella felaktiga beslut. Prövning av beslut och överklagningar är grundläggande för att skapa ett rättssäkert och transparent folkvalt organ och en grundläggande princip i ett demokratiskt samhällssystem. 


Yrkande

  • att etablera eller revidera passande regelverk för att möjliggöra laglighetsprövning av Sametingets och dess underliggande organs beslut i likhet med 13 kap. Kommunallagen (2017:725)


För sametingspartiet Guovssonásti
Lars Miguel Utsi
Marita Stinnerbom