Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Renpåkörningar

Motion (förslag)

- att Sametinget verkar för att öka informationen till allmänheten samt till yrkesmässiga chaufförer angående renpåkörningar

- att renpåkörningar ska omfattas av samma bestämmelser som viltolyckor

- att information med skyltning av renskötselområde införs (jämför med Finland)

- att Sametinget arbetar för en högre straffsats vad beträffar smitning från renpåkörningar

- att Sametinget verkar för att hastigheten ska sänkas på begäran av samebyarna i det området där renarna befinner sig för att minska risken för trafikolyckor och trafikdödade renar

- att Sametinget verkar för att vägtrafiken anpassas för en nollvision angående trafikolyckor med renpåkörningar

- att Sametinget verkar för att samebyarnas rennäringsorganisationer snarast får medlemskap i det nationella viltolycksrådet


För sametingspartiet Guovssonásti

Anne Madeleine Kuhmunen
ledamot i Sametinget
motion 486 den 22 februari 2016