Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti


 

Rovdjursersättningsbelopp


 


 


 

Motion (förslag)

att Sametinget tillsätter en arbetsgrupp/utredning tillsammans med        ansvarigt departement att se över ersättningsbeloppen och göra      en uppräkning av ersättningsbeloppen med ledning av aktuella        forskningsresultat om rovdjurens predation på ren,

att tills dess utredningen är klar ska ersättningarna utbetalas enligt        nedan föreslagna belopp:
      Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig               förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med följande         belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

      Järv

300 000

100 000

50 000

      Lo

300 000

100 000

50 000

 

      Varg


 


300 000

100 000

att föreslå regeringen ändra i regeringsbrevet att Sametinget ska          lämna ersättning för förekomst av björn med högst 15 000 000        och fördela ersättningen mellan de ersättningsberättigade                samebyarna i förhållande till betesområdets areal eller se över          om det finns annat sätt att fördela medlen.

För sametingspartiet Guovssonásti
Marita Stinnerbom
sametingsledamot
motion 455 den 21 maj 2014
 


 

I prop. 2000/01:57 om en sammanhållen rovdjurspolitik föreslogs ett reformerat ersättningssystem för skador på rennäringen av rovdjur. Riksdagen godtog huvudsakligen vad regeringen anfört (bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174). Regeringen utfärdade med anledning av riksdagsbeslutet en särskild viltskadeförordning. Regeringen bedömer i budgetpropositionen 2001/02:1 att 44 miljoner kronor anvisas budgetåret 2002 för skador på rennäringen av rovdjur. För samebyarnas kostnader för inventering av rovdjur anvisas 3 miljoner kronor.

 
Ersättningsbelopp 2002


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

50 000

25 000

Förekomst av björn ersätts med 1 500 000 kr och förekomst av örn med 1 000 000 kr.
Sametinget får använda högst 4 000 000 kr för ersättning för massdödade renar enligt 10 § viltskadeförordningen.

 
Ersättningsbelopp 2013


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.
Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.
Sametinget får använda högst 4 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

 
Beräkning av ersättningsbelopp
 
Enligt viltskadeförordningens (2001:724) 7 § beräknas ersättningsbeloppen med ledning av
1.       medelslaktvärdet på en ren med tillägg för honrenarnas produktionsvärde, 
2.       uppskattningar av hur många renar som dödas av respektive rovdjursart,
3.       uppskattningar av i vilken utsträckning kalvar respektive vuxna renar dödas av respektive rovdjursart och
4.       det merarbete som angrepp av respektive rovdjursart orsakar.
Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket totalt belopp ersättning skall lämnas.

Värdet av en genomsnittlig rovdjursdödad ren
 
Sametingets slaktstatistik 2008/09 – 2010/2011 visar att en kontrollslaktad rens genomsnittliga värde var 1 683 kronor inklusive pristillägg. Det genomsnittliga avelsvärdet i en renhjord beräknas till c.a. 30 % med ledning av en simulerad produktionsförlustberäkning i en renhjord. Värdet av en genomsnittlig rovdjursdödad ren beräknas därmed till 2 188 kronor.
 
Uppskattningar av hur många renar som dödas av respektive rovdjursart

Hobbs et al beräknar att den årliga genomsnittliga renförlusten per lodjursfamiljegrupp är nästan 100 (96,6 95% CI=-155, -31) och nästan 100 (-94,3, 95% CI=-160, -20,3) per järvföryngring.

En lodjursfamiljegrupp beräknas därmed orsaka rennäringen årliga skador på i genomsnitt 211 361 kronor. En järvföryngring kostar 206 328 kronor.
 
Karlsson et al beräknar att en björn i under maj – juni dödar i genomsnitt 11 renar årligen. Om c.a. 20 % av den svenska björnstammen finns i renarnas kalvningsområden innebär det att c.a. 630 björnar dödar c.a. 6 900 renar årligen, motsvarande 15 miljoner kronor.

Det merarbete som angrepp av respektive rovdjursart orsakar

Medelslaktpriset för ren åren 2000-2002 var 38,77 kronor. Värdet av en genomsnittlig rovdjursdödad ren de åren kan därmed beräknas till 1 722 kronor. En lodjursfamiljegrupp beräknas då orsaka rennäringen skador på i genomsnitt 166 345 kronor. En järvföryngring kostar 162 385 kronor. Ersättningen för merarbete p.g.a rovdjursförekomst utgjorde då resterande del av ersättningsbeloppet, d.v.s. 33 655 kronor per lodjursföryngring och 37 615 kronor per järvföryngring.
 
Motsvarande nivå på ersättning för merarbete bör utgå.
En höjning av ersättningsbeloppen skulle öka ersättningarna med c.a. 16 milj. kronor totalt.

Dokument

-    Prop. 2000/01:57 om en sammanhållen rovdjurspolitik
-    Budgetpropositionen 2001/02:1
-    Viltskadeförordningen (2001:724)
-    Sametingets slaktstatistik 2008/09 – 2010/2011
-    Petersson, C.J. & Danell, Ö., 1992 Simulated production losses in reindeer herds caused by accidental            death of animals, Rangifer 12(3): 143-150
-    N. Thompson Hobbs, Henrik Andrén, Jens Persson, Malin Aronsson and Guillaume Chapron,Native                  predators reduce harvest of reindeer by Sámi pastoralists, Ecological Applications, 22(5), 2012, pp. 1640–     1654
-    Jens Karlsson, Ole-Gunnar Støen, Peter Segerström, Rune Stokke, Lars-Thomas Persson, Lars-Henrik              Stokke, Stig Persson, NilsAnders Stokke, Anders Persson, Einar Segerström, Geir-Rune Rauset, Jonas              Kindberg, Richard Bischof, Therese Ramberg Sivertsen, Anna Skarin, Birgitta Åhman, Inga Ängsteg, Jon          Swenson, Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder, Rapport från              Viltskadecenter 2012:6
-    Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Sametinget