Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Beslut enligt 12 § Sametingets föreskrifter STFS 2007:9 om rovdjursersättningSametinget godtog den 4 - 6 oktober2016 styrelsens svar

att så tillvida att inget annat specifikt föreligger som inte ingår i gällande handläggningsrutiner/föreskrifter, finner rennäringsnämnden inte skäl att överta kansliets beslutande i frågan

med anledning av motionen (förslaget)

att Sametingets rennäringsnämnd ska besluta enligt 12 § STFS 2007:9 om sådan rovdjursobservation som kvalitetssäkrats men inte verifierats av länsstyrelsen får ge ersättning.

 

För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 470 den 27 maj 2015 

Tillämpningen av Naturvårdsverkets metodik för inventering av järv och lodjur har inte kunnat göras på ett tillfredsställande sätt.

För att renägare inte ska lida ekonomisk skada p.g.a. brister i myndigheternas tillämpningar bör Sametinget se till att beslut om rovdjursersättningar grundar sig på rimliga kvalitetssäkringsmetoder.

Kvalitetssäkring

Sametingets beslut om ersättning till en sameby ska grunda sig på resultatet av rovdjursinventeringar (SFS 2009:1263, 8 §).

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:12) anges

10 § Länsstyrelsen är ansvarig för kvalitetssäkring av observationer av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn. Länsstyrelsens personal ska i fält kvalitetssäkra observationer för att fastställa förekomst och i förekommande fall också antal föryngringar.

I de allmänna råden till föreskrifterna anges att ”kvalitetssäkringen bör så långt som möjligt göras gemensamt av länsstyrelsens kvalitetssäkrare och samebyns inventeringssamordnare”.

I renskötselområdet gäller enligt föreskrifterna därutöver

1. att om samebyns inventeringssamordnare och länsstyrelsens fältpersonal inte varit överens i fält ska detta dokumenteras i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas. Samebyarna ska beredas möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens inventeringsresultat.

2. att länsstyrelsen ska ombesörja att observationer i Norge och Finland dokumenteras på samma sätt som observationer gjorda i Sverige, om de kan påverka ersättningsnivåerna.

Motivet

Det är viktigt att Sametinget använder sig av möjligheten besluta att observation som kvalitetssäkrats av samebys inventeringssamordnare men inte verifierats av länsstyrelsens personal får ge ersättning om observationen kan anses uppfylla kriterierna för kvalitetssäkring enligt Naturvårdsverkets inventeringsföreskrifter (STFS 2007:9, 12 §).

Dokument

Sametingets föreskrifter STFS 2007:9 om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

Föreskrifter (NFS 2012:12) om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

Naturvårdsverkets instruktioner för fastställande av föryngring av järv och lo

Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Viltskadeförordning (2001:724)