Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sametingets budgetprocess


 Sametinget avslog den 29 september-1 oktober 2015 motionen (förslaget)

att       Sametinget i plenum med början i februari 2015 fastställer för verksamhetsåret budgetdispositioner på objektnivå för varje verksamhetsområde, och

att       Sametinget i följande plenum under verksamhetsåret får redovisat budgetläget och beslutar om eventuella förslag till ändringar i innevarande års budget.

 

För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 459 den 1 oktober 2014Bakgrund

Sametingets budgetram 2014
Sametinget beslutade den 17-19 februari 2014, § 5 fastställa budgetramar:
folkvald verksamhet enligt bilaga 1:1                                                     9 940 000
kansliet, totalt                                                                                    26 879 000

kultur, organisationer och samisk teater enligt bilaga 1:3                        19 607 000
        varav Samefonden                                          5 200 000
åtgärder för nationella minoriteter enlig bilaga 1:4                                 26 690 000
främjande av rennäringen enlig bilaga 1:2                                          107 915 000 

Regeringens regleringsbrev 2014
3:1 Sametinget (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget
ap.1 Sametinget (ram)                                                                        36 819 000
ap.3 Samefonden (ram)                                                                        1 500 000
1:23 Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget
ap.2 Främjande av rennäringen (ram)                                                104 705 000
ap.3 Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)                  3 210 000
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)
Disponeras av Jordbruksverket
ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn
Av anslaget ska                                                                                   2 000 000
kronor utbetalas under 2014 efter rekvisition av Sametinget för att fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)
Disponeras av Jordbruksverket
ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013
Högst                                                                                                 1 000 000
kronor för Sametinget
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)
Disponeras av Jordbruksverket
ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel
Högst                                                                                                 1 000 000
kronor för Sametinget
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget
ap.5 Bidrag till samisk kultur (ram)                                                       14 407 000
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget
ap.12 Nationellt uppföljningsansvar (ram)                                               2 200 000
ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)
                                                                                                        17 290 000

ap.14 Samiska språkcentrum (ram)  (1 500 000)                                     1 000 000
kronor finansiera utveckling av metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket. (Av dessa medel ska)
ap.14 Samiska språkcentrum (ram)                                                          500 000
kronor finansiera ett metodutvecklingsprojekt för att främja språkutvecklingen hos barn i samarbete med Sameskolstyrelsen inom Sameskolstyrelsens verksamhetsområde, och
ap.14 Samiska språkcentrum (ram)                                                        4 500 000
kronor finansiera arbets- och informationsinsatser relaterade till att främja och stimulera ökad användning av samiska, bistå med sakkunskap, öka kunskapen om revitalisering, dokumentera arbetet med metodutveckling och sprida kunskap om nya metoder samt samordna myndigheten med andra samiska institutioner och organisationer i arbetet med revitalisering av det samiska språket.
ap.15 Hemsida om nationella minoriteter (ram)                                     1 200 000

Statens budgetprocess (prop. 2013/14:173, kap. 4.3)

Regeringen ska enligt 3 kap. 2 § och tilläggsbestämmelse 3.2.1 till RO senast den 20 september överlämna en budgetproposition avseende det kommande budgetåret till riksdagen. I samband med ett regeringsskifte får dock överlämnandet ske vid en senare tidpunkt.

Överlämnandet av budgetpropositionen är slutpunkten på regeringens beredning av budgetförslaget, som pågått sedan årets början. Regeringen ska enligt tilläggsbestämmelse 3.2.2 till RO, senast den 15 april lämna en ekonomisk vårproposition som ska innehålla förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. I propositionen redovisas normalt en preliminär bedömning avseende utgiftstaket för det tredje, och i vissa fall även det fjärde, tillkommande året samt en bedömning av budgetutrymmet, dvs. utrymmet för budgetförsvagande åtgärder eller behovet av budgetförstärkningar, som underlag för beredningen av höstens budgetproposition.
I anslutning till budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen lämnar regeringen även i särskilda propositioner samlade förslag till ändringar i innevarande års budget.

Motiv

Av sammanställningen ovan framgår att regeringens anslag till Sametinget är betydligt mer detaljerade än plenums rambudget. Det enda verkningsfulla beslut plenum fastställer är att dela upp förvaltningsanslaget mellan folkvald och kansliets verksamhet.

Riksdagen beslutar, till skillnad från Sametingets plenum, om budgeten i två steg; en ”rambudget” och en ”detaljbudget” och dessutom en budgetrevidering i mitten av verksamhetsåret. Statsbudgetens utgiftstak 2014 är 1 107 miljarder kronor. Riksdagen beslutar om ett anslag på 38 319 000 kronor till Sametinget. Den detaljeringsnivån skulle motsvara 7 kronor i Sametingets budget.

Sametinget har ingen anledning att fastställa en egen ”rambudget” eftersom budgetramarna fastställs mer detaljerat i regeringens regleringsbrev. Sametinget har däremot större anledning att efterlikna riksdagen genom att plenum fastställer en ”detaljbudget” och har möjligheter att under verksamhetsårets tre plenumsmöten revidera budgeten.