Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Utformande av och beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument

Motion (förslag)

- att styrelsen till plenum lämnar en förteckning över Sametingets samtliga gällande vägledande dokument som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt berör näringslivet och andra

- att styrelsen för plenum redovisar hur de vägledande dokument som inte är föreskrifter eller allmänna råd ska konsekvensbeskrivas, remissbehandlas, beslutas, benämnas, förtecknas och kungöras


För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 479 den 1 oktober 2015 

Bakgrund

Sametinget kungör på sin hemsida följande föreskrifter:

·       STFS 2007:1 Föreskrifter om utformning och registrering av renmärken

·       STFS 2007:2 Föreskrifter om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen

·       STFS 2007:3 Föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel

·       STFS 2007:4 Föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött, ändrad genom 2007:10, 2008:4, 2009:4, 2010:1 och 2013:1

·       STFS 2007:5 Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, ändrad genom STFS 2009:1

·       STFS 2007:6 Föreskrifter om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark

·       STFS 2007:7 Föreskrifter om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet, ändrad genom STFS 2007:8, 2008:2, 2008:3, 2009:3, 2010:2, 2012:1 och 2012:2

·       STFS 2007:8 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet, ändrad genom STFS 2008:2, 2008:3 och 2009:3

·       STFS 2007:9 Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar - 6 § ändrad genom 2009:2

·       STFS 2007:10 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött, ändrad genom STFS 2008:4 och 2009:4

·       STFS 2008:1 Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska

·       STFS 2008:2 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet, ändrad genom STFS 2008:3 och 2009:3

·       STFS 2008:3 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet, ändrad genom 2009:3

·       STFS 2008:4 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött, ändrad genom 2009:4

·       STFS 2009:1 Föreskrift om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

·       STFS 2009:2 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar - 6 § ändrad

·       STFS 2009:3 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

·       STFS 2009:4 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött, ändrad genom 2013:1

·       STFS 2010:1 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött, ändrad genom 2013:1

·       STFS 2010:2 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

·       STFS 2012:1 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

·       STFS 2012:2 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

·       STFS 2013:1 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

·       STFS 2013:2 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

·       STFS 2013:3 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

Sametinget får därutöver

·      meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och formerna för stödet,

·      meddela närmare föreskrifter om bidrag för att till viss del täcka sådana kostnader för utfodring som uppstått på grund av synnerligen svåra betesförhållanden,

·      efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret meddela ytterligare föreskrifter om lånegarantier, och

·      efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter utarbeta handlingsplan för stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Därutöver har Sametinget beslutat om andra vägledande dokument eller förtydliganden till föreskrifterna som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt berör näringslivet och andra. Dessa dokument är inte förtecknade och kungjorda på det sätt som krävs för föreskrifter. Dokumenten har skilda benämningar och är beslutade på olika nivåer i Sametinget.

Krav på utformning och publicering av Sametingets vägledande dokument

Sametinget ska, enligt instruktion för Sametinget 4 §, se till att myndighetens föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag. Vidare beslutar styrelsen, enligt 8 §, om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.

Innan Sametinget beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska tinget, enligt förordning om konsekvensutredning, så tidigt som möjligt bl.a. ge näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. En konsekvensutredning ska bl.a. innehålla en beskrivning av vad man vill uppnå och uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför.

Sametinget, ska enligt författningssamlingsförordningen, tillhandahålla allmänheten en förteckning över föreskrifterna. Allmänna råd ska på samma sätt tillhandahållas allmänheten. Kortare meddelanden bör bringas till allmän kännedom på samma sätt. En förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd ska varje år lämnas till regeringen i samband med budgetunderlaget.

Motiv

Sametinget, ska, enligt förvaltningslagen, lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör dess verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och Sametingets verksamhet. Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Sametinget ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde att ha med det att göra.

Alla gällande vägledande dokument som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt berör näringslivet och andra ska

·      konsekvensbeskrivas,

·      remissbehandlas,

·      redovisas för plenum,

·      beslutas av styrelsen,

·      ha enhetliga benämningar,

·      vara förtecknade, och

·      kungjorda.

Dokument

-     Kungörelse (1974:152) om beslutad regeringsform, 8 kap.

-     Förvaltningslag (1986:223)

-     Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

-     Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget

-     Författningssamlingsförordning (1976:725)

-     Sametingets föreskrifter STFS, https://www.sametinget.se/1014, 2015-10-01