Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sametingets konstruktion

Motion 504, 2017-02-10

Yrkande

  • att Sametinget snarast ber regeringen att skyndsamt utreda hur man kan skilja myndigheten Sametinget från det politiska folkvalda parlamentet Sametinget


Sverige var sist ut av de tre nordiska länderna som ligger inom Sápmi att besluta om inrättande av ett Sameting. Den stora tvekan som präglade beslutet att inrätta Sametinget har tyvärr påverkat själva konstruktionen av tinget som en folkvald församling och en myndighet.

En konstruktion som inte passar in i det svenska politiska systemet med å ena sidan självständig myndighet, å andra sidan ett tilltagande internationellt tryck att tillerkänna samerna självbestämmande.  

Sametinget är till för alla samer. Flera partier har bildats under årens lopp och även om några har försvunnit och nya har tillkommit. Problemen med Sametinget har tyvärr kvarstått oavsett politisk majoritet, parlamentarisk styrelseform eller andra samarbetslösningar. Det är emellertid inte det politiska systemet det är fel på utan själv konstruktionen med ett Sameting som både är ett folkvalt organ och en myndighet.  

 Sametinget passar helt enkelt inte in i det svenska politiska systemet och så länge som det gör det är det omöjligt att få till stånd ett konstruktivt samarbete.  Som en första åtgärd bör myndigheten skiljas från det samiska folkvalda parlamentet.  

En rennäringsmyndighet bör skapas som är helt fristående från det folkvalda Sametinget. På så sätt kan Sametingets politiska roll klargöras och de rennäringsfrågor som idag blir eftersatta verkställas.  


För sametingspartiet Guovssonásti


Marita Stinnerbom, partiledare

Ledamot i Sametinget