Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Krav på återbegravning av samiska kvarlevor

 

Motion (förslag)

- att Sametinget kräver att samiska kvarlevor i samlingar hos museer och myndigheter ska återföras och återbegravas så snart som möjligt


För sametingspartiet Guovssonásti
Fia Kaddik
ersättare i Sametinget
motion 491 den 1 juni 2016


Bakgrund

Uppsala universitet har hävdat att sametinget inte begärt återbegravning av just deras samiska kvarlevor. Uppsala universitet har upprättat etiska regler men ej i samråd med varken Sametinget eller någon annan samisk organisation. För dom 12 000 foton från rasbiologiska institutets samlingar finns det inga etiska riktlinjer.

”Föreslår fördjupad forskning om kvarlevor”, 2016-05-30, SR Sameradion:

http://t.sr.se/1NXR0bd

Rapport till regeringen från Statens historiska Museer konstaterar under hösten 2015 på uppdrag av regeringen att mänskliga kvarlevor från samer finns på 11 olika museer i Sverige

Statens Historiska Museers forskningschef Fredrik Svanberg säger till SR Sameradion:

”Vi tror att en fördjupad forskning kring dessa kvarlevor skulle ge ett bra underlag när det gäller hanteringen och hur de ska återföras. Det skulle behövas en grundlig kunskapssammanställning. Det skulle alla ha glädje av och borde ligga i allas intresse.”

Svanberg har visat i sin forskning att 53 kranier och 15 skelett från samer har funnits i samlingarna. Ett antal av dessa har återfunnits. I senare tid har en samling om 25 kranier påträffats i Stockholm som kommer från Gammplatsen i Lycksele. Dessa grävdes upp på 50-talet. Västerbottens museum vill ombesörja en återbegravning av dessa kranier.

I Statens Historiska Museers slutrapport till regeringen finns två skarpa förslag:

”Vi rekommenderar att ett större grepp tas om frågan kring kvarlevor från minoritetsgrupper och urfolk i svenska samlingar genom att en mera ingående kunskapssammanställning utförs i form av en fördjupad forskningsuppgift på statligt initiativ. Uppdraget bör innefatta en närmare kartläggning av förekomsten av denna slags kvarlevor i samlingar vid museer och myndigheter samt bakgrunden kring insamling, hantering och användning över tid.”

”Vi rekommenderar också att nationella riktlinjer för hanteringen av mänskliga kvarlevor vid museer i Sverige tas fram på statligt initiativ och som komplement till museiorganisationen ICOM:s etiska regler och till de föreskrifter för uppdragsarkeologin som Riksantikvarieämbetet ansvarar för. Riktlinjerna bör gälla just för museernas arbete.”

FoU Rapport 15 ”Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer – en kunskapsöversikt”; Statens historiska museer.

http://shmm.se/rapport-om-manskliga-kvarlevor/