Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Stopp för flygövning av ACE 2015’s storlek i Sápmi

Sametinget godtog den 23 -25 februari 2016 styrelsens svar

att styrelseordföranden har haft överläggningar med försvarsminister Peter Hultqvist den 2 oktober 2015. Resultatet av detta innebär att Sametinget kommer att ha/initiera diskussioner med försvarsmakten för hur formerna för en dialog ska vara utformad

med anledning av motionen (förslaget)

-       att Sametinget påpekar bristerna i till regeringen och försvarsmakten och uppmanar dem snarast genomföra nödvändiga ändringar för att samerna som urfolk kan på ett fullvärdigt sätt delta i och bidra till beslutsprocesserna om militärövningar över Sápmi, och

-       att Sametinget uttalar sig och visar ståndpunkt mot att vi samer inte ska bidra med våra marker i Sápmi till krig i världen

För sametingspartiet Guovssonásti
Fia Kaddik
ersättare i Sametinget
motion 472 den 27 maj 2015


 


 

 

Varför ska vi i Sápmi offra våra marker för att bidra till krig i världen?

Svenska försvarsmakten tillsammans med andra stater utövar stora militära övningar över Sápmi. Vi samer som urfolk har aldrig varit i krig och vi motsätter oss detta. Sápmi ska inte vara en skådeplats för stora krigsövningar, varken i de nordiska länderna eller på Kolahalvön.

Dessutom innebär en flygövning av ACE 2015’s storlek stora miljöskadliga utsläpp – hundratals flygplan ska under två veckors tid flyga över norska, svenska och finska Sápmi.

Samerna har som urfolk rätt att vara med i beslutsprocesserna kring stora militära övningar över Sápmi, på ett tidigt stadium och med reell möjlighet att påverka besluten. Regeringen och försvarsmakten måste snarast genomföra ändringar för att så ska kunna ske.

ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Dokument:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/arctic-challenge-exercise-2015/