Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Stöd till studier i samiska på grund- och gymnasieskolenivå


Motion (förslag)

att Sametinget verkar för att regeringen ändrar studiestödsförordningen (2000:655) så att studerande som kompletterar sina kunskaper i samiska som hemspråk på grundskolenivå har rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier


För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 493 den 5 oktober 2016 

Bakgrund

Det är viktigt att rekrytera vuxna samer till heltidsstudier i samiska för att återta eller komplettera sitt språk. Studiestödet är en viktig del av utbildningspolitiken. Den andra viktiga delen är att all utbildning i det offentliga skolväsendet och vid universitet och högskolor är avgiftsfri för de studerande. Studiestödet är utformat så att det ska bidra till att förverkliga de utbildningspolitiska målen genom att bl.a. minska betydelsen av social, ekonomisk och geografisk bakgrund liksom att underlätta för äldre personer att studera.

Genom regeringens proposition 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem infördes en högre bidragsnivå för särskilt prioriterade studerandegrupper. Det högre bidraget är tillgängligt för både arbetslösa och arbetstagare men är tydligt avgränsat, t.ex. efter ålder och utbildningsbehov. Det högre bidraget riktas till grupper som är i särskilt behov av kompetensförstärkning och som det är angeläget att rekrytera till utbildning.

Bidraget ska kunna lämnas till studerande som är 25 år eller äldre. Studiemedel är på 2 476 kronor per vecka vid heltidsstudier, varav 704 kronor i bidrag. Det högre bidraget vid heltidsstudier är 1 639 kronor och lån ges med 837 per vecka. En studerande som tidigare har fått det högre bidraget för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning ska ha förtur till detta bidrag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utfärdar bestämmelser om vad som i övrigt ska krävas för rätt till bidraget.

Dokument

-  Studiestödsförordningen (2000:655)

-  http://www.csn.se/blivande-studerande/studiestod/studiemedel-1.2443, 2016-02-25