Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Att utforma önskvärda visioner ur ett renskötselperspektiv

Motion (förslag)

- att Sametinget tar fram visionsdokument för rennäringens framtida förutsättningar tillsammans med relevanta rennäringsorganisationer som kan användas i Sametingets myndighetsutövning

För sametingspartiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom
ledamot i Sametinget
motion 478 den 30 september 2015