Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

Jämlikhet

Dásseárvu

Vår vision är att alla samer ska behandlas jämlikt och rättssäkert, där den enskilde inte diskrimineras, där mänskliga rättigheter, bruks- och egendomsrätt respekteras och att det återspeglas i samhällets attityder, värderingar och normer.

Min oainnáhus lea ahte visot sámit galget gieđahallot ovttaárvosaččat ja rievttalaččat, mas ovttaskas olmmoš ii vealahuvvo, mas olmmošlaš rievttit, geavahan- ja oamastanriekti adnojit váran ja ahte dat boahtá oidnosii servodaga oainnuin, árvvuin ja njuolggadusain.

 

Sametinget ska genom insatser på kort och lång sikt öka jämställdheten i det samiska samhället.

På kort sikt ska insatser för att lyfta fram förebilder, t.ex kvinnor i styrelser, och skapa mentorskap och stärkande nätverk, stöd för utbildning, information och diskussioner om vikten av bred kompetens riktat till olika samiska organisationer och uppmuntra unga kvinnor och män som vill etablera sig inom traditionella näringar på lika villkor.

Långsiktigt ska insatser göras för att stärka de traditionella näringarna generellt för att skapa förutsättningar för både män och kvinnor att fortsätta arbeta och etablera sig inom näringarna och därigenom utöka jämställdheten.

Specifikt för renskötseln ska andelen kvinnliga renskötare och renägare långsiktigt ökas.

En jämnare fördelning av renarna ökar möjligheten och intresset för kvinnor att etablera sig och engagera sig inom branschen.

Sametinget ska arbeta för en jämlik behandling av alla människor.

Rasism i olika former gentemot samer måste stävjas. 

Samhället måste upprätthålla alla lagar och förordningar jämlikt gentemot samer och icke-samer, bl.a. när det gäller nyttjande av mark och vatten och obalansen mellan bevakningen av renskötseln och bevakningen av turism och nöjeskörning med skoter.

Samers enskilda och kollektiva rättigheter ska behandlas rättssäkert inom alla myndigheter.


Relaterade motioner: