Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Misstroende gentemot Rennäringsnämndens ordförande Jan Rannerud

Sametingspartierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Min Geaidnu riktar misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande Jan Rannerud. Grunden till misstroendet är att ordföranden brustit i sitt ansvar och den ekonomiska kontrollen över anslaget för främjande av rennäringen.

I Plenumshandlingarna kan man utläsa att ca 7,4 miljoner inom anslaget för främjande av rennäringen ej rekvirerats, vilket i praktiken innebär att dessa pengar återgått till statskassan. Utifrån de ekonomiska rapporter som följt med Sametingets årsredovisning för 2023 kan man utläsa att denna summa istället är 8,65 miljoner.

Som om detta inte vore nog har det kommit till vår kännedom att 6,8 miljoner kronor i ej utbetalda prisstöd från 2023 kommer att belasta 2024 års budget.

Som ordförande för Rennäringsnämnden är det Ranneruds ansvar att tillhandahålla ett effektivt ledarskap och säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att främja rennäringen. Detta inkluderar att utveckla och genomföra en långsiktig strategi, hantera budgeten korrekt, säkerställa en korrekt ekonomisk uppföljning och se till att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

Ranneruds bristande interna kontroll av rennäringsanslaget gör det tydligt för oss att han som rennäringsnämndens ordförande måste ställas till svars. Hans agerande har underminerat förtroendet för både honom själv och för hur Sametinget förvaltar rennäringens medel.

Statskontorets rapport visar att samebyar, samiska intresseorganisationer, lokala sameföreningar och de som röstar till Sametinget har ganska lågt förtroende för Sametinget. Särskilt lågt är förtroendet för ledamöterna i Sametingets styrelse och för Sametingets arbete inom rennäringsområdet. Denna rapport indikerar att det redan finns en förtroendekris bland den samiska allmänheten vilket Ranneruds katastrofala hantering av anslaget för främjande av rennäringen ytterligare förvärrat.


Marianne Gråik, Sámiid Riikkabellodat

Lars Miguel Utsi, Guovssonásti

Marita Stinnerbom, Guovssonásti

Christina Åhrén, Min Geaidnu