Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

En samlad opposition i Sametinget förkastar styrelsens odemkratiska agerande

2023-11-28, pressmeddelande


Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde. 


Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

Sametingspartierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti, Mijjen Geajnoe och Samerna fördömer fullständigt styrelsepartiernas odemokratiska agerande. Den 27 november skickade styrelsen in ett förslag angående samebyarnas organisering till regeringen trots Sametingets plenums beslut den 23 november att vänta med det.

Idag står alla oppositionspartier i Sametinget enade i denna viktiga demokratiska fråga och förkastar agerandet från styrelsepartierna Jakt- och Fiskesamerna, Vuovdega och Landspartiet Svenska Samer.

Marianne Gråik, partiledare för Samelandspartiet:
- Styrelsen agerar i strid med vad en bordläggning innebär. Vad har plenum för roll i ett samiskt självbestämmande när inte Sametingets styrelse känner att de behöver följa dess beslut? Nu lämndes förslaget in från styrelsen som svensk myndighet. Det påverkar förmodligen regerings syn på förslaget, det har inte någon tyngd.

Lars Miguel Utsi, en av två partiledare för Guovssonásti:
- Vår uppfattning är att det förslag som styrelsen skickat in inte är legitimt. Ärendet ligger på Sametingets plenums dagordning i väntan på beslut i februari. Först då har vi ett legitimt förslag från Sametinget att skicka in.

Christina Åhrén, vägvisare/partiledare för Min Geaidnu:
- Vi arbetar för att Sametinget i februari antar vårt gemensamma motförslag och skickar in det till regeringen som Sametingets förslag om samebyarnas organisering.

Anders Kråik, partiledare för Samerna:
- En sådan här pass viktig fråga förtjänar att behandlas med respekt och inte som nu med politiska krumbukter av styrelseblocket. Styrelsens arbetssätt fjärmar sig alltmer från de demokratiska principerna i en riktning som är motsatsen till demokrati.


Bakgrund
Regeringen har uppdragit till Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 27 november 2023.

Redan den 10 augusti i år beslutade en enig styrelse att man i november skulle runda Sametingets plenum, det högsta beslutande organet, om det blev så att plenum skulle besluta om bordläggning. 

De fyra oppositionspartierna samlar 14 av 31 mandat i Sametinget. Oppositionspartierna hade lagt fram ett motförslag med tydligt skydd för renskötseln som bygger på vad samebyarna föreslagit behöver göras.

I syfte att söka stöd för motförslaget fördes samtal med styrelsepartiet Vuovdega, som har tre mandat i Sametinget, om att Sametinget i stället för styrelsens förslag skulle skicka in motförslaget till regeringen. I det läget valde styrelsepartiet Jakt- och Fiskesamerna att hellre bordlägga ärendet till februari och därmed hindra att styrelsens förslag röstades ner av Sametinget.

Trots bordläggningen har nu styrelsen, bestående av partierna Jakt- och Fiskesamerna, Vuovdega och Landspartiet Svenska Samer, den 27 november skickat in förslaget angående samebyarnas organisering till regeringen. Ett förslag som Sametingets plenum beslutat inte ska skickas in förrän nästa gång plenum sammanträder, i februari 2024. 

Därmed agerar styrelsen nu direkt emot Sametingets högsta beslutande organs beslut.