Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Misstroende mot Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson

Sametingspartierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Mijjen Geajnoe riktar misstroende mot Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson med anledning av att styrelsen inte verkställt Sametingets plenums beslut om bordläggning i § 40, 2023-11-21—23, angående Sametingets uppdrag att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas och därmed brutit mot § 55 i Sametingsordningen och § 6 i arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder.

Därtill stärks misstroendet på grund av styrelsens beslut i § 194 den 12-14 december 2023 att överföra ansvaret för fördelning av delar av kulturbidraget från kulturnämnden till styrelsen, i brott mot § 16 i arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder.

Motivering till misstroende
Regeringen har uppdragit till Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas. Uppdraget skulle redovisas senast den 27 november 2023.

Sametingets plenum beslutade 2023-11-21—23 om minoritetsbordläggning av ärendet efter förslag av styrelsepartiet Jakt- och Fiskesamerna.
Bordläggningen innebär att plenum beslutat att ärendet inte ska behandlas fram till nästa plenum. Trots detta har styrelsens ordförande redan den 27 november för Sametinget skickat in förslag angående samebyarnas organisering till regeringen. Det inskickade dokumentet är med anledning av Sametingets bordläggning av ärendet inte ett legitimt förslag. Styrelseordförande hade av samma anledning inte heller mandat från Sametinget att skicka in förslaget.

Styrelsens agerande är ett uppenbart övertramp mot den samiska demokratin och det folkvalda parlamentet. Det bryter mot Sametingsordningen och arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder.

Sametingets förslag ska enligt uppdraget från regeringen tas fram i nära dialog med samebyarna och utformas på så sätt att det har stöd från flertalet samebyar. Styrelsens förslag har i sin helhet förkastats av Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte den 31 maj 2023, där en stor majoritet av samebyarna deltog.

Vi konstaterar att styrelsens förslag går emot enskildas egendomsrätt, urfolksrätten och principen om fritt, informerat förhandssamtycke (FPIC).
Styrelsens förslag innebär att en rätt som samebyarna och nuvarande medlemmar besitter, bekräftad av HD, ska med tvång fördelas till andra. Det går emot deras grundlagsskyddade egendomsskydd och urfolksrätten. En sådan ändring kan endast göras utifrån samebyarna och deras nuvarande medlemmars egna initiativ.

Styrelsens förslag innebär även att samebyarnas självbestämmande och rådighet över sin egen verksamhet, särskilt renskötseln, i många delar ska lyftas bort från den lokala beslutsnivån och renskötselns utövare och centraliseras till myndigheten Sametinget.
Detta går emot urfolksrätten och tar samebyarna mer än femtio år tillbaka till en tid då samer inte ansågs kunna bestämma över sina egna angelägenheter.

Styrelsens arbetsprocess med förslaget bryter mot FPIC då det tagits fram utan att en tillräcklig dialog med de som berörs av beslutet genomförts, särskilt renskötseln vars egendomsskyddade rättigheter berörs.

Konsultationerna med den samiska allmänheten har varit få och med ytterst begränsad tid inför att beslutet ska tas. Detta har i praktiken skarpt begränsat det samiska samhällets möjligheter till inflytande i utformandet av styrelsens förslag.

Enligt FPIC ska man i beslutsprocesser ta stor hänsyn till behov och önskemål från de som i stor grad berörs av ett beslut. Styrelsen har trots hård kritik från en stor majoritet av samebyarna inte gjort några ändringar av betydelse för att anpassa sitt förslag i enlighet med kritiken från de som mest berörs av ändringarna, samebyarna.

Sametinget måste ta principiell ställning i detta brott mot våra demokratiska principer och beslutade regelverk och följaktligen avsätta styrelseordföranden.


Ubmeje, 2024-02-22


Marianne Gråik, Sámiid Riikkabellodat

Lars Miguel Utsi, Guovssonásti

Marita Stinnerbom, Guovssonásati 

Christina Åhrén, Mijjen Geajnoe