Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Karin Vannar


 Mijjen ulmie saemiej åålmegh Sveerjesne iktesth barkeminie juktie ektievuekiem abpe Saepmesne nænnoestidh jïh aalkoealmetji reaktah lea striengkies jïh dåhkasjadteme dovne internasjonaalesne jïh Saepmesne.

 

Vår vision är att det samiska folket i Sverige stadigt arbetar för att stärka samhörigheten i hela Saepmie och att urfolkens rätt är erkänd och stark internationellt och i Saepmie.
 

 

 

Jag är Karin Vannar, 68 år och är en glad pensionär som fortfarande är aktiv och engagerad i många frågor. Älskar att jobba med siffror och tillbringar fortfarande mycket tid med min dator och räknemaskin. I övrigt är det renskötseln som ligger mig varmast om hjärtat och jag är med och hjälper till med det jag kan och är bäst på.

Övriga frågor som jag brinner för är klimat och miljö, samisk rätt till land och vatten, samiskt samarbete och samiska språk.

Tänk att få vara på plats och uppleva när Girjas-målet avgjordes i Högsta domstolen den 23 januari 2020 i Stockholm. Lars Miguel Utsi och jag deltog från Guovssonásti.

Jag tror att vi tillsammans blir starkare och känner och arbetar för att stärka samhörigheten i hela Sápmi och att urfolkens rätt är erkänd och stark internationellt och i Sápmi.

Ett levande samiskt språk är viktigt och förenar oss alla samer. 

Sist men inte minst är det barn/ungdomar och våra äldsta som är navet i hela vårt liv. De yngsta och de äldsta är enligt min mening det viktigaste vi har. Den ena ger och den andra tar vid och fortsätter kampen för att vi samer kan fortsätta vara stolta över att vara urfolk.