Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Utbildning och forskning - Ööhpehtimmie jïh darhkeme


Mijjen vååjnoe:  ööhpehtimmie etihke jïh dåhkasjadteme darhkeme, galka saemien maahtoem evtiedidh, mijjen jielemem, seabradahkem jïh saemide goh indivijde aalkoe-almetjireaktaj muhteste.


Vår vision är att utbildning och etiskt godtagbar forskning utvecklar samiskt vetande, levnadssätt, samhälle och den enskilda samiska individen i enlighet med urfolksrätten.


Sametinget ska agera för att kommuner, myndigheter och regering ser till att alla samer får en god och ändamålsenlig utbildning anpassad till samiska förhållanden från förskola till högskolenivå.

Sameskolstyrelsen ska utvecklas till ett nav för samisk utbildning. Dess undervisning och organisation ska utökas för att stärka samisk utbildning och ge expertråd och stöd till andra skolhuvudmän. 

Undervisning ska kunna bedrivas helt på samiska. Fler samiska lärare ska utbildas genom särskilda stöd. Fler samiska läromedel ska produceras, också för modern teknik. De ska utvecklas på alla samiska språk för förskola upp till högskolenivå.

Samernas utbildningscentrum ska bli central i vuxenutbildningen för samer och bör också erbjuda ett helt samiskt gymnasieprogramalternativ. En samisk institution för studier på högskolenivå ska etableras på svensk sida.

Samiskt inflytande i all forskning som berör samer ska säkras. Den ska prövas etiskt av organ representativa för det samiska folket. 

Samisk synsätt och representation ska ingå i beslutsprocesser om prioritering, finansiering, utformning, genomförande och publicering av forskning, som ska ske i samverkan med det samiska samhället. Insatser behövs för att stimulera etableringen av samiska forskare och forskningsmiljöer. 

Samisk traditionell kunskap ska respekteras och ingå i forskningen.
Relaterade motioner: