Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

 Klimat och miljö - Dálkádahkka jah bïjruos


Mïjjan vujdnamisne leä tjürggs jah nïnnuo bïjruos gussnie gájkka iädnamij jah tjätjij ävkkemh Sámieniädnamisne välddh sosiálaladtje, jah bednegvyjjarij vásstádassub adnietit ájmuone bijologijan måddiegiärdage vyjjarijde, däbmet dálkádahkkan vïrtuodiemien dahkkuojde, vuađuotuvvame sámien jiälátassij jah syöbradahkkan rahpps bahkkaduvvije miälan miehtie.

Vår vision är en livskraftig och hållbar miljö där all användning av mark och vatten i Sápmi tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för att bibehålla den biologiska mångfalden och stävja klimatändringens effekter utifrån ett fritt och informerat förhandssamtycke från samiska näringar och samhälle.

Samiskt deltagande i det globala klimatarbetet ska stärkas. 

Naturens betydelse för samiskt levnadssätt, tankesätt, traditionell kunskap, kultur, språk och näringar innebär att hela samhället måste göra stora insatser i klimatarbetet och i skyddet av miljön i Sábmie. 

Samernas värderingar, traditionella kunskaper och metoder för resurshantering kan bidra till att främja en miljöanpassad och hållbar utveckling. Sametinget ska arbeta för att samiska organisationer och aktörer stärker sitt miljöarbete.

Lagstiftningen måste ändras så att samisk rätt till mark och vatten respekteras. Principen om urfolkens rätt att säga ja eller nej till exploateringar ska gälla. Skogsbruket ska fullt ut respektera rätten till renbete och bedrivas på ett natur- och miljövänligt sätt som möjliggör renskötsel och för att klimatförändringarna ska minskas. Redan gjorda markintrång ska restaureras för att göra renbetesmarker mer sammanhängande och därmed renskötseln mer klimatsmart.
Relaterade motioner: