Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Regeringen tillåter inte Sametinget fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet

Sametingslag 2010

Riksdagen bemyndigade i sametingslagen Sametinget att fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet[1]. Att regeringen får meddela föreskrifter hindrar inte att riksdagen föreskriver detta[2]. Regeringen motiverade detta bemyndigande genom att ange att riksdag och regering kan formulera övergripande mål för den nationella språkpolitiken men när det handlar om att uttrycka målsättningar för det samiska språkarbetet bör ansvaret ligga på Sametinget. Mål för att främja, vårda och utveckla det samiska språket fordrar en demokratisk förankring i den egna gruppen som ett folkvalt organ kan ge[3].

Regleringsbrev 2010

Regeringen angav i det regleringsbrev som följde av riksdagsbeslutet att Sametinget ska bidra till utvecklingen av de samiska språkens användning och ställning i samhället, framför allt i det traditionella samiska området. När det gäller de nyinrättade språkcentrumen angav regeringen mycket detaljerade mål och arbetsuppgifter:

 • tillgodose samers – både unga och äldres – behov av att återta sitt eget språk,
 • aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället,
 • bistå med sakkunskap,
 • utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket,
 • sprida kunskap om revitalisering,
 • särskilt prioritera insatser som riktar sig till barn och ungdomar,
 • samarbeta med andra samiska institutioner och organisationer, och
 • dokumentera och sprida kunskap och nya metoder som utarbetas.[4]

Sametingsbeslut 2010

Sametinget beslutade senare[5] att fastställa fem mål för det samiska språkarbetet:

 1. alla samer ska kunna tala, läsa och skriva samiska,
 2. de samiska språken ska vara levande språk som används och värdesätts i samhället,
 3. alla samer ska ha tillgång till och ska kunna använda samiska inom alla samhällsområden, framförallt i det traditionella samiska området, och ska få lagenlig service på samiska av förvaltningsmyndigheter och domstolar,
 4. de samiska språken ska vara synliga i samhället, och
 5. det samiska språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Preciseringar i regleringsbrev 2013

I regleringsbrevet för i år har regeringen ytterligare preciserat vad Sametinget ska göra genom att budgetera anslagsposten på 6 000 000 kronor för samiska språkcentrum:

 • minst 1 500 000 kronor ska finansiera utveckling av metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket, och
 • minst 4 500 000 kronor finansiera arbets- och informationsinsatser relaterade till att främja och stimulera ökad användning av samiska, bistå med sakkunskap, öka kunskapen om revitalisering, dokumentera arbetet med metodutveckling och sprida kunskap om nya metoder samt samordna myndigheten med andra samiska institutioner och organisationer i arbetet med revitalisering av det samiska språket[6].

Sametingsbeslut 2013

Sametinget beslutade därefter[7] att fastställa budget för bl.a. språkcentrum:

Samiskt språkcentrum, ap.14                                     1 500 000

Studier i samiska ap.14                                                515 000

Språkcentrum Tärnaby, ap.14                                     1 200 000

Språkcentrum Östersund, ap. 14                                 1 285 000

Projekt, ap. 14                                                          1 500 000

Summa                                                                    6 000 000 

I budgetunderlaget för 2014 - 2016 preciserar Sametinget vilka revitaliseringsinsatser som är nödvändiga.

Utkast till ändringar i regleringsbrev 2013

Sametinget har den 18 mars 2013 fått ta del av utkast på ändring av regleringsbrev avseende anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter. Ändringen gäller en omdisponering av de 515 000 kronor som Sametinget under 2013 avser att använda till studiemedel från ap 14. För samiska språkcentrum eftersom det inte överensstämmer med villkoren för anslagsposten. Institutet för språk och folkminnen skulle i stället få i uppdrag med 515 tkr som omfördelas att arbeta med ”metodutvecklingsinsatser för det samiska språket”.

Departementet ser fram emot att Sametinget återkommer inom en snar framtid i fråga om regleringsbrevsändringen.

Problemställningen

Regeringen ska tillåta samiskt självbestämmande och följa lagen genom att låta språkmålen och -arbetet ha en demokratisk förankring i Sametinget. Regeringens detaljerade mål, arbetsuppgifter och anslagspostbudget riskerar annars likna s.k. ministerstyre[8]. Detta har påpekats vid ett flertal tillfällen för företrädare för regeringen, men ändå utökas regeringens detaljstyrning av de samiska språkmålen och språkarbetet.

__________   

[1] Sametingslag (1992:1433), 2 kap. 1 §

[2] Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 8 kap. 8 §

[3] Regeringens proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna, kap. 10.4 Sametingets roll tydliggörs

[4] Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sametinget

[5] Sametingets plenum 2010-10-26—28, § 60

[6] Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer

[7] Sametingets plenum 2013-02-19—21, § 7

[8] Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 12 kap. 2 §


 

Per Mikael Utsi vid minoritetssamråd med integrationsministern den 18 april 2013