Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Samiskt samarbete - Saemien ektiebarkoe


Mijjen ulmie saemiej åålmegh Sveerjesne iktesth barkeminie juktie ektievuekiem abpe Saepmesne nænnoestidh jïh aalkoealmetji reaktah lea striengkies jïh dåhkasjadteme dovne internasjonaalesne jïh Saepmesne.


Vår vision är att det samiska folket i Sverige stadigt arbetar för att stärka samhörigheten i hela Saepmie och att urfolkens rätt är erkänd och stark internationellt och i Saepmie.

Samiska frågor på internationell nivå ska fortsatt handläggas gemensamt genom Samiskt Parlamentariskt Råd.

En nordisk samekonvention ska stärka samisk självbestämmande och ge bättre möjligheter att genom samnordiska organ med ekonomiska och personella resurser harmoniera och samordna de olika statliga reglerna, lagarna och åtgärderna.

Den s.k. lappkodicillen från 1751 är ett grundläggande dokument som fortfarande gäller och som tillförsäkrar samerna rätt till eget samhällsliv och markanvändning oberoende av statsgränser.

FN:s deklaration om urfolks rättigheter är den folkrättsliga riktlinje som ska följas. Tillsammans med andra urfolk i världen ska samerna verka för att internationella konventioner ska ratificeras och de internationella granskningsorganens påpekanden och rekommendationer följas.
Relaterat: