Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Reservation mot hur inrättandet av politisk sakkunnig genomförts

2022-02-24, reservation §7, plenum i Östersund

 


Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde.


Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

Guovssonásti reserverar sig mot Sametingets plenums beslut den 24 februari 2022 i §7 Ekonomiska förmåner för ledamöter och ersättare, av följande anledningar:

1. Grova brister i anställningen av politisk sakkunnig
Beslutet om införande av ett arvode för politisk sakkunnig görs i ett försök att i efterhand reparera de misstag som gjorts av styrelsen i processen att anställa politisk sakkunnig Jennie Granberg, som anställdes den 24 januari 2022.

Anställningsprocessen av den politiska sakkunnige har i flera delar grova brister som borde föranleda att Sametinget snarast drar tillbaka anställningen:

  1. Kanslichefen är den som enligt kanslichefens instruktioner företräder myndigheten som arbetsgivare och svarar för myndighetens arbetsgivarpolitik. Trots detta är det styrelseordförande som skrivit under anställningsavtalet med Jennie Granberg.
  2. Anställningen är inte korrekt genomförd i förhållande till vad en arbetsgivare har för ansvar, t.ex. har MBL-förhandling med facket inte genomförts.
  3. Det saknas internt regelverk i Sametinget som reglerar tjänsten då den inte kan anses höra till kanslipersonal eftersom kanslichef inte varit involverad i rekryteringen samt att det inte finns regelverk i "Ekonomiska förmåner för förtroendevalda" som reglerar anställning. Ej heller efter det plenumsbeslut som tagits vid detta plenum finns detta regelverk på plats, eftersom detta handlar om en anställning, vilket inte regleras i ”Ekonomiska förmåner”.
  4. Anställningsavtalet är inte kvalitetssäkrat, ej heller balanserat i dess utformning. T.ex. kan man omöjligt berättiga lönesättningen för denna tjänst utifrån de arbetsuppgifter och ansvar som följer med tjänsten: tjänsten har samma lönesättning som en styrelseledamot, men där styrelsen har en obegränsad sysselsättningsgrad och ett tungt ansvar i form av att utgöra myndighetsledningen för Sametinget, har politisk sakkunnig inget formellt ansvar gentemot myndigheten utan endast gentemot styrelsen med arbetsuppgifter närmast att jämföra med en handläggare, samt en uttalad sysselsättningsgrad på 40 % av en heltid. Dessa stora skillnader borde föranleda en stor skillnad även i lön för politisk sakkunnig. Dessutom anges inget i avtalet om hur länge tjänsten varar eller när den avslutas. Det innebär att det är en tillsvidareanställning, tvärtemot vad styrelseordföranden anförde i talarstolen att tjänsten upphör vid ett eventuellt politiskt maktskifte.


Guovssonásti anser att Sametinget istället borde beslutat att återremittera ärendet så att styrelsen kunde ta fram ett ordentligt berett förslag till nästa plenum för hur arvoderingen av en politisk sakkunnig ska gå till. Utifrån diskussioner med alla partier i Sametinget skulle sedan ett slutgiltigt förslag kunna beslutas i plenum. Fram till dess borde avtalet med Jennie Granberg anses ogiltigt.

2. Beslutet ej berett
De tilläggsförslag som plenum antagit har inte beretts av styrelsen. Guovssonásti anser att det är ansvarslöst att införa ett nytt regelverk och en helt ny arvoderingsform inom Sametinget utan att genomföra en ordentlig beredning av vad dessa ändringar kan innebära och så att de formuleras på bästa sätt.


3. Ekonomiskt ansvarslöst
Genom detta beslut införs en höjning av vice styrelseordförandes arvode från 40% till 60% av ett inkomstbasbelopp per månad, samt att ett nytt arvode införs för politisk sakkunnig på 40% av ett inkomstbasbelopp per månad. 

Dessa ändringar är starkt kostnadsdrivande i ett läge då Sametinget har en stram budget. Guovssonásti anser att det är ansvarslöst av plenums majoritet att driva igenom dessa kostnadsökningar på bekostnad av det övriga politiska arbetet i Sametinget och i förvaltningen.


Datum:  24 feb 2022 Ort: Östersund

För partiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom