Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Skogssamisk utveckling - Vuävvdesáme åvvdånibme


Mija visjuvnan lä räkktatjavvga sebrudak vuävvdesämijda gunne vuävvdesáme kultuvvra, giella, båtsojsujjto ja ietjá ieládasa udtju åvvdånit akktavuodajn natuvrajn ja dälkijn.


Vår vision är ett rättssäkert samhälle för skogssamer där skogssamisk kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet. 


Det skogssamiska samhället står inför särskilda utmaningar. Den svenska assimileringspolitiken har genom historien gått längre här än i många andra områden och de samiska språken måste revitaliseras. Det skogssamiska området har exploaterats hårt, skyddet för samisk rätt till mark och vatten är svagare och det omgivande majoritetssamhället har en mer dominerande ställning.

Vi vill stärka de samiska rättigheterna till mark och vatten inom det skogssamiska området i enlighet med urfolksrätten. Skogsskövlingen drabbar skogssamisk kultur och kulturmiljöer hårt. Skogsbruket måste särskilt respektera den skogssamiska rätten, boplatser, lämningar, betesmarker och anläggningar. 

Skogssamerättsutredningens förslag måste implementeras. Rätten till jakt och fiske måste stärkas även med anledning av Girjasdomen. 

Rennäringen har särskilda utmaningar. Renpåkörningar sker året om och måste minskas. Under hela barmarksperioden och särskilt i kalvningstider är björnen ett stort problem. Detta ska åtgärdas genom minskade populationer och ökade möjligheter för skyddsjakter och höjda ersättningar för björnskador.Relaterade motioner: