Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Misstroende mot Sametingets politiska ledning

2022-06-01, yrkande i plenum

 

Guovssonásti viggámuš lea buot sámiide riektesihkkaris servodat mas min kultuvra, gielat, boazodoallu ja eará ealáhusat besset ovdánit luonddu ja dálkkadaga eavttuid mielde. 


Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där vår kultur, språk, rennäring och andra näringar får utvecklas i balans med naturen och klimatet.

Positionen som ordförande i Sametingets styrelse är ett av de mest hedervärda uppdragen man kan inneha i Sápmi. Styrelsens ordförande utses av Sametingets plenum och har ett stort ansvar att leda Sametinget och arbeta för det samiska folkets bästa. Plenum, som Sametingets högsta beslutande organ,  förutsätter att styrelsen förankrar sin verksamhet hos plenum och följer dess beslut. 

Under det dryga halvår som styrelsens ledamöter har innehaft sina ämbeten har de genom sitt agerande och sitt ledarskap skadat Sametingets anseende på ett sätt som kan få konsekvenser för Sametingets möjligheter att främja samisk kultur och samhälle. Styrelsen har kringgått de regelverk som plenum beslutat om och därmed svikit det förtroende de fått av plenum.


Bakgrund
Den 24 januari 2022 upprättade styrelsens ordförande Håkan Jonsson ett anställningsavtal och anställde en politiskt sakkunnig i Sametinget. Anställningsavtalet utformades som en tillsvidareanställning.

Vid tidpunkten för anställningen, och än till dags dato, finns inom Sametinget varken regelverk som delegerar ansvar till styrelsens ordförande att anställa personal eller regelverk som reglerar hur en sådan tjänst ska utformas eller regleras.

Kanslichefen är den som enligt styrelsens kanslichefsinstruktion har delegerats ansvaret att företräda myndigheten som arbetsgivare och svara för myndighetens arbetsgivarpolitik.

Anställningen av politiskt sakkunnig är ej korrekt genomförd i förhållande till vad en arbetsgivare har för ansvar, t.ex. har MBL-förhandling med facket inte genomförts. 

Styrelsens ordförandes anställning av den politiskt sakkunnige är av ovanstående anledningar direkt regelvidrig.

Vid styrelsens sammanträde den 25-27 januari 2022 behandlades frågan om politisk sakkunnig varvid styrelsen genom beslut under §7 sanktionerade det avtal som styrelsens ordförande dagen innan, den 24:e januari skrivit med den politiskt sakkunnige. 

Detta beslut fattades utan att någon beredning gjorts samt utan att några underlag för beslutet presenterades. Ingenstans framgår heller att styrelsens ordförande redan dagen innan hade undertecknat anställningsavtalet. Paragrafen justerades dessutom omedelbart.

Styrelsen har genom det beslutet gjort sig skyldiga till att genomföra ett beslut som saknar stöd i lag eller i Sametingets och styrelsens egna regelverk.

Vid styrelsens sammanträde den 25-27 januari beslutades enligt nedan:

  • att inrätta politisk sakkunnig med arvoderad position.
  • att utse Jennie Granberg till politisk sakkunnig,
  • att uppdra till styrelseordföranden teckna anställningsavtal med politisk sakkunnig.

 

Vuovdega deltog inte vid beslutet under §7. Styrelseledamot Jan Rannerud lämnade en avvikande mening kopplat till beslutets ekonomiska konsekvenser. Jan Rannerud kan således ses som den ende ledamoten i styrelsen som agerat på ett ansvarsfullt sätt i denna del.

Vid plenum i Staare den 22-24 februari 2022 behandlade Sametinget § 7 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Detta ärende hade tidigare bordlagts vid plenums sammanträde den 30 november – 2 december 2021, § 31. Det förslag som plenum behandlade i december 2021 innehöll inga förslag om regelverk gällande politisk sakkunnig. 

Vid plenum i februari 2022 lade styrelseledamot Lars-Jonas Johansson ett tilläggsförslag om att inkludera en arvoderingsnivå för politisk sakkunnig på 40% av ett inkomstbasbelopp per månad. Plenum beslutade, efter votering, att anta Johanssons tilläggsförslag i regelverket.

Sámiid Riikkabellodat och Guovssonásti reserverade sig mot beslutet bl.a med anledning av att tilläggsförslaget var oberett av styrelsen samt de många frågetecknen som fanns kring tillsättningen av den politiskt sakkunnige.

Styrelsen har i januari 2022 beslutat att höja styrelsens budget med 1 477 tkr jämfört med 2021 års budget, dels genom beslutet att anställa en politisk sakkunnig. Dessutom ålades förvaltningen att minska sina kostnader. 

Dessa budgetbeslut tas i ett läge då Sametinget har ett stramt ekonomiskt läge. Styrelsen agerar ytterst ansvarslöst då man driver igenom dessa kostnadsökningar inom styrelsens budget på bekostnad av det övriga politiska arbetet i Sametinget och i förvaltningen, särskilt då arbetsbördan på förvaltningen ökat markant på grund av att konsultationsordningen i mars 2022 trätt i kraft.

Sametingets egen konsekvensanalys av budgetändringarna från januari visar att personalen på Sametinget har ett högt eller till och med mycket högt arbetstryck. 

De beslutade neddragningarna på förvaltningen medför ”att kompetensutveckling och andra personalvårdande insatser får stå tillbaka för andra prioriteringar. En möjlig konsekvens av det ökade arbetstrycket i kombination med minskade möjligheter att agera personalvårdande, kan medföra en förlust av nyckelkompetenser.”Vi konstaterar också att kanslichefen, som en följd av denna händelseutveckling, nödgats att göra en polisanmälan mot Styrelseordförande och den politiskt sakkunniga. 
Styrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med dessa problem och riskerna det innebär för Sametinget.


Motiv
Styrelsen har genom sitt agerande direkt gått emot regelverk beslutade av plenum (Sametingsordningen, ekonomiska förmåner) samt regelverk beslutade av styrelsen (kanslichefsinstruktionen).

Styrelsen har genom budgetbeslut utsatt Sametingets verksamhet för stora påfrestningar och risker.

Styrelsen har därmed förbrukat Sametingets plenums förtroende att leda Sametinget vidare under denna mandatperiod.


Yrkande
Vi bedömer att den politiska majoriteten i Sametingets plenum har ändrats. Följaktligen är den politiska majoriteten i styrelsen, nämnderna, Samefonden, ungdomsrådet, Sameskolstyrelsen samt presidiet inte densamma som i Sametingets plenum.

Med anledning av det yrkar vi att Sametinget beslutar

  • att enligt § 117 i Sametingsordningen återkalla styrelsens, nämndernas, Samefondens, ungdomsrådets, Sameskolstyrelsens samt vice ordförandenas uppdrag, samt 
  • att genomföra val av Sametingets ordförande


Undertecknat av partiledarna för Guovssonásti, Sámiid Riikkabellodat och Min Geaidnu.


Relaterat: